Songs Workshops 

Fri 13.30 & Sat 11.00 // Wee Top Tent

Tiree Music Festival & Sabhal Mòr Ostaig, The National Centre for Gaelic Language and Culture, are coming together to offer a Gaelic Song Workshop, which will be open to all levels and abilities and will include some Tiree favourites!

Tha Fèis Chiùil Thiriodh agus Sabhal Mòr Ostaig, Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig, ag obair còmhla gus Bùth-obrach Òran Gàidhlig a chur air dòigh, is òrain Thirisdeach nam measg. Bidh fàilte chridheil oirbh uile.

Taster Session

Sat 14.45 // Wee Top Tent

Tiree Music Festival & Sabhal Mòr Ostaig, The National Centre for Gaelic Language and Culture, are coming together to offer a Beginner’s Gaelic Language Taster Session, an opportunity to learn some simple phrases and get an introduction to the language.

 

Tha Fèis Chiùil Thiriodh agus Sabhal Mòr Ostaig, Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig, ag obair còmhla gus Blasad den Ghàidhlig a thoirt dhuibh – deagh chothrom abairtean sìmplidh ionnsachadh is blasad fhaighinn dhen chànan!